Nytt styre

Etter ålmenningsval og styremøte 18. mai, ser det nye styret slik ut: Tore Amundgård (leiar), Øivind Groven (nestleiar), Pål-Lasse Torstad, Morten Hovhaugholen, Arne Rolstad og Frank Brækken.

Ålmenningsvalet 2022

På årsmøtet 20. april vart Frank Brækken og Arne Rolstad valt inn som nye styremedlemer etter Tor Ivar Hovhaugholen og Birger Brækken som båe hadde fråsagt seg attval. Tor Ivar har 16 år bak seg i styret – 14 år som styreleiar. Birger har sutte 20 år i styret. Pål-Lasse Torstad tok attval for fire […]

Årsmøte og ålmenningsval

Onsdag 20. april kl. 19.00 på Joratunet. Årsmelding, rekneskap og forslag frå valkomitèen er utlagt til gjennomsyn på Joramo Næringstun og her på vår heimeside frå 29.03. Saker som ein ynskjer behandla på årsmøtet må vera innkomne til styret seinast ei veke før årsmøtet. Eventuelle motforslag til valkomitèn sitt forslag må vera levert valkomitèen innan […]

Trekning jakt

Resultat av trekning 23.03.2022: Elg- og hjortejakt i Fjellfeltet: Laget til Ola John Brækken Elg- og hjortejakt i Skogfeltet: Laget til Øivind Holen Reserve elg- og hjortejakt: Laget til Arild Rolstad Rådyrjakt i felt Nord for Raumabana: Laget til Erland Løkken Rådyrjakt i felt Sør for Raumabana: Laget til Bjørn Svendsgard Reserve lagjakt rådyr: Laget […]

Jakt – elg, hjort og rådyr

Søknadsfrist: tysdag 15. mars kl. 12 Trekning: onsdag 23. mars (kveld) Søknadsskjema finn du under fane «Søknadsskjema og regelverk» her på startsida.

Bruksrettsyting og tilskot

Søknadsskjema og retningsliner for bruksrettsytingar og tilskot finn du under fane «Søknadsskjema og regelverk» her på startsida!

Resultat av elg- og hjortejakt

Elg Fjellfeltet: Eldre ukse 255 kg og 180 kg, ungdyr ukse 150 kg og 94 kg Elg Skogfeltet: Eldre ukse 228 kg, eldre kolle 196 kg, ungdyr kolle 100 kg, ungdyr ukse 95 kg og kalv ukse 67 kg Hjort: Ingen dyr felt

Endring styre

Marit Rolstad har overdrege garden og er ikkje lengre valbar som styremedlem. Etter § 4-4 i lov om bygdealmenninger skal ho dermed tre ut av styret. 1. varamedlem Morten Hovhaugholen rykker opp som styremedlem.

Bortfall av rett til utvist seter – søknad om løyve til sal av seterhus

Eigar av Mariplass g.nr. 137 b.nr. 2 i Lesja ynskjer å gje frå seg retten til setra på Gardsenden, og søkjer om løyve til sal av seterhusa til interessert kjøpar. Styret i Joramo bygdealmenning kan innvilge søknaden under føresetnad av at ingen bruksrettshavarar med seterrett i ålmenninga, men utan utvist seter er interesserte i få […]

NY JORABRU

Det er løyvd pengar til ny Jorabru på revidert nasjonalbudsjett. Anleggsstart vil bli i juni 2021, og anlegget skal vera ferdig på seinsommaren 2022. Den gamle brua vil bli stengt for all bruk når den nye blir opna.