Resultat av elg- og hjortejakt

Elg Fjellfeltet: Eldre ukse 255 kg og 180 kg, ungdyr ukse 150 kg og 94 kg Elg Skogfeltet: Eldre ukse 228 kg, eldre kolle 196 kg, ungdyr kolle 100 kg, ungdyr ukse 95 kg og kalv ukse 67 kg Hjort: Ingen dyr felt

Endring styre

Marit Rolstad har overdrege garden og er ikkje lengre valbar som styremedlem. Etter § 4-4 i lov om bygdealmenninger skal ho dermed tre ut av styret. 1. varamedlem Morten Hovhaugholen rykker opp som styremedlem.

Bortfall av rett til utvist seter – søknad om løyve til sal av seterhus

Eigar av Mariplass g.nr. 137 b.nr. 2 i Lesja ynskjer å gje frå seg retten til setra på Gardsenden, og søkjer om løyve til sal av seterhusa til interessert kjøpar. Styret i Joramo bygdealmenning kan innvilge søknaden under føresetnad av at ingen bruksrettshavarar med seterrett i ålmenninga, men utan utvist seter er interesserte i få […]

NY JORABRU

Det er løyvd pengar til ny Jorabru på revidert nasjonalbudsjett. Anleggsstart vil bli i juni 2021, og anlegget skal vera ferdig på seinsommaren 2022. Den gamle brua vil bli stengt for all bruk når den nye blir opna.