Resultat av elg- og hjortejakt

Elg Fjellfeltet: Eldre ukse 255 kg og 180 kg, ungdyr ukse 150 kg og 94 kg Elg Skogfeltet: Eldre ukse 228 kg, eldre kolle 196 kg, ungdyr kolle 100 kg, ungdyr ukse 95 kg og kalv ukse 67 kg Hjort: Ingen dyr felt

Endring styre

Marit Rolstad har overdrege garden og er ikkje lengre valbar som styremedlem. Etter § 4-4 i lov om bygdealmenninger skal ho dermed tre ut av styret. 1. varamedlem Morten Hovhaugholen rykker opp som styremedlem.

Jakt – elg, hjort og rådyr

Elg- og hjortejakt: 25.09. – 31.10. Eiga hjortejakt: 10.09 – 22.09. og 01.11. – 15.11. Tildelt hjort som ikkje blir felt i fyrste periode (før elgjakta), blir overført til elgjaktlag. Rådyr – lagjakt: 01.11.20.12. Bukkejakt rådyr: 10.08. -24.09. Oversikt over jegerar/jaktlag: Elg- og hjortejakt i Fjellfeltet: Laget til Hans Olav Arnekleiv Elg- og hjortejakt i […]

Bortfall av rett til utvist seter – søknad om løyve til sal av seterhus

Eigar av Mariplass g.nr. 137 b.nr. 2 i Lesja ynskjer å gje frå seg retten til setra på Gardsenden, og søkjer om løyve til sal av seterhusa til interessert kjøpar. Styret i Joramo bygdealmenning kan innvilge søknaden under føresetnad av at ingen bruksrettshavarar med seterrett i ålmenninga, men utan utvist seter er interesserte i få […]

NY JORABRU

Det er løyvd pengar til ny Jorabru på revidert nasjonalbudsjett. Anleggsstart vil bli i juni 2021, og anlegget skal vera ferdig på seinsommaren 2022. Den gamle brua vil bli stengt for all bruk når den nye blir opna.

NYTT STYRE

Det nye styret for perioden 2020 – 2022: Tor Ivar Hovhaugholen (leiar), Birger Brækken (nestleiar), Øivind Groven, Pål-Lasse Torstad, Marit Rolstad og Tore Amundgård.